Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Tiêu Điểm >>Cập nhật các Qui Chuẩn môi trường 2015

Cập nhật các Qui Chuẩn môi trường 2015

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành một số Quy Chuẩn Môi Trường 2015 thay thế các Quy Chuẩn cũ năm 2008.

 

Cập nhật các quy chuẩn , tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Năm 2015 Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành bộ Tiêu Chuẩn - Quy chuẩn thay thế một số Tiêu Chuẩn- Quy Chuẩn năm 2008. Cụ thể dưới đây 

 

QCVN 01-MT : 2015/BTNMT

( Thay thế QCVN 01 : 2008/BTNMT)

31/3/2015

Quy chuẩn về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

QCVN 03-MT:2015/BTNMT

( Thay thế QCVN 03 : 2008)

21/12/2015

Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

QCVN 05 : 2013/BTNMT

(Thay thế QCVN 05 : 2009/BTNMT)

25/10/2013

Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Thay thế QCVN 08 : 2008/BTNMT)

21/12/2015

Quy chuẩn về chất lượng nước mặt

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

(Thay thế QCVN 09 : 2008/BTNMT)

21/122015

Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm

QCVN 10-MT:2015/BTNMT

(Thay thế QCVN 10 : 2008/BTNMT)

21/12/2015

Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

QCVN 11 -MT :2015/BTNMT

( Thay thế QCVN 11 : 2008/BTNMT)

31/12/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

QCVN 12-MT : 2015/BTNMT

( Thay thế QCVN 12 : 2008/BTNMT)

31/3/2015

Quy chuẩn về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

QCVN 13-MT : 2015/BTNMT

( Thay thế QCVN 13 : 2008/BTNMT)

31/3/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

QCVN 60-MT:2015/BTNMT

31/12/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chuẩn này.

Trường hợp các tiêu chuẩn về phương pháp phân tích viện dẫn trong quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới.