Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Tư liệu > Văn bản pháp lý

STT Loại Văn Bản Số hiệu Ngày Ban Hành Ngày có hiệu lực Nội dung
1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND 16/06/2016 16/06/2016 Quyết định Ban hành Quy định bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Dương
2 Luật 55/2014/QH13 23/6/2014 1/1/2015 Luật Bảo vệ Môi trường 2014
3 Luật 17/2012/QH13 21/12/2012 1/1/2013 Luật tài nguyên nước
4 Nghị định( thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP) 155/2016/NĐ-CP 18/01/2016 01/02/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
5 Nghị Định (Thay thế Nghị định 27/2013/NĐ-CP ) 127/2014/NĐ-CP 31/12/2014 15/02/2015 Quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
6 Nghị Định 19/2015/NĐ-CP 14/2/2015 1/4/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
7 Nghị Định 18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 1/4/2015 Quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT.
8 Nghị Định 201/2013/NĐ-CP 27/11/2013 1/2/2014 Quy định thi hành của Luật tài nguyên nước
9 Nghị Định 179/2013/NĐ-CP 14/11/2013 30/12/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
10 Thông tư 31/2016/TT-BTNMT 14/10/2016 1/12/2016 Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
11 Thông Tư 65/2015/TT-BTNMT 21/12/2015 01/03/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT 30/6/2015 15/8/2015 Quy định về quản lý chất thải nguy hại ( Thay thế Thông tư 12/2011/TT-BTNMT)
13 Thông tư 43/2015/TT-BTNMT 29/09/2015 01/12/2015 Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường
14 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT 30/6/2015 17/8/2015 Quy định về bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
15 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT 29/5/2015 15/7/2015 Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
16 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT 28/5/2015 15/7/2015 Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
17 Thông tư 13/2015/TT-BTNMT 31/3/2015 1/6/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
18 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT 5/5/2014 15/7/2014 Quy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
19 Thông Tư - Bộ Y Tế 31/2013/TT-BYT 15/10/2013 01/12/2013 Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện
20 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT 18/07/2011 2/9/2011 Hướng dẫn nghị định số 29/2011/ND-CP