Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Thắm0911406018
Ms Tuyền0916902278

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Tư liệu > Tiêu chuẩn quy chuẩn

STT Số hiệu Ngày Ban Hành Nội dung
41 QCVN 26 : 2010/BTNMT 16/12/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
42 QCVN 27 : 2010/BTNMT 16/12/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
43 QCVN 28 : 2010/BTNMT 16/12/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
44 QCVN 29 : 2010/BTNMT 16/12/2010 Quy chuẩn về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
45 QCVN 30 : 2010/BTNMT 28/12/2010 Quy chuẩn về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp
46 QCVN 31 : 2010/BTNMT 29/12/2010 Quy chuẩn về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu
47 QCVN 32 : 2010/BTNMT 29/10/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu
48 QCVN 33 : 2010/BTNMT 29/12/2010 Quy chuẩn về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu
49 QCVN 34 : 2010/BTNMT 29/12/2010 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp, lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ
50 QCVN 35 : 2010/BTNMT 29/12/2010 Quy chuẩn về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển
51 QCVN 36 : 2010/BTNMT 29/12/2010 Quy chuẩn về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển
52 QCVN 39 : 2011/BTNMT 12/12/2011 Quy chuẩn về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
53 QCVN 40 : 2011/BTNMT 28/12/2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
54 QCVN 41 : 2011/BTNMT 26/12/2011 Quy chuẩn về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
55 QCVN 43 : 2012/BTNMT 12/10/2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích
56 QCVN 50 : 2013/BTNMT 25/10/2013 Quy chuẩn về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải quá trình xử lý nước
57 QCVN 60-MT:2015/BTNMT 31/12/2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu
58 QCVN 62-MT:2016/BTNMT 29/4/2016 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
59 QCVN 01:2009/BYT 17/6/2009 Quy chuẩn về chất lượng nước ăn uống
60 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Quyết định 3733 Bộ Y Tế
« 1 2 »