Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Tư liệu > Tiêu chuẩn quy chuẩn

STT Số hiệu Ngày Ban Hành Nội dung
1 QCVN 01-MT : 2015/BTNMT 31/3/2015 Quy chuẩn về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
2 QCVN 02 : 2008/BTNMT 18/7/2008 Quy chuẩn về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
3 QCVN 03-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất
4 QCVN 04 : 2008/BTNMT 2008 Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất
5 QCVN 05 : 2013/BTNMT 25/10/2013 Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh
6 QCVN 06 : 2009/BTNMT 2009 Quy chuẩn về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
7 QCVN 07: 2009/BTNMT 2009 Quy chuẩn về ngưỡng chất thải nguy hại
8 QCVN 08-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 Quy chuẩn về chất lượng nước mặt
9 QCVN 09-MT:2015/BTNMT 21/122015 Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm
10 QCVN 10-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
11 QCVN 11 - MT :2015/BTNMT 31/12/2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản
12 QCVN 12 - MT : 2015/BTNMT 31/3/2015 Quy chuẩn về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
13 QCVN 13 - MT : 2015/BTNMT 31/3/2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
14 QCVN 14 : 2008/BTNMT 2008 Quy chuẩn về nước thải sinh hoạt
15 QCVN 15 : 2008/BTNMT 31/12/2008 Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất
16 QCVN 19 : 2009/BTNMT 16/1/2009 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ
17 QCVN 20 : 2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
18 QCVN 21 : 2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
19 QCVN 22 : 2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp nhiệt điện
20 QCVN 23 : 2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng
21 QCVN 25 : 2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn
« 1 2 »