Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Dịch vụ môi trường > Phân tích môi trường > Năng lực đo đạc, phân tích mẫu đất

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu đất

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích mẫu đất với các thông số theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

 

1. Các quy chuẩn quy định

Các thông số phân tích để kiểm tra chất lượng đất được xác định cụ thể trong các Quy chuẩn sau:

- QCVN 03:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.

- QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất.

 

2. Các thông số phân tích

 Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết thông số trong mẫu đất được quy định trong các Quy chuẩn hiện hành, bao gồm:

 

Nhóm thông số vật lý:

Bao gồm: Tỷ trọng, độ ẩm,…

 

Nhóm thông số kim loại nặng :

Bao gồm: Cu, Zn, Cd, As, Pb

 

Nhóm thông số thuốc BVTV:

Bao gồm: Atrazine, Benthiocarb, Cypermethrin, Cartap, Dalapon, Diazinon, Dimethoate, Fenobucarb, Fenoxaprop – ethyl, Fenvalerate, Isoprothiolane, Metolachlor, MPCA, Pretilachlor, Simazine, Trichlorfon, 2,4-D,  Aldrin, Captan, Captafol, Chlordimeform, Chlordane, DDT, Dieldrin, Endosulfan, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene, Isobenzen, Isodrin Lindane, Methamidophos, Monocrotophos, Methyl Parathion, Sodium Pentachlorophenate monohydrate, Parathion Ethyl, Pentachlorophenol, Phosphamidon , Polychlorocamphene

 

Keyword: phân tích mẫu đất, phan tich mau dat, phân tích môi trường