Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Dịch vụ môi trường > Phân tích môi trường > Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết các mẫu khí theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

 

Các loại mẫu Công ty Môi trường Đại Việt đo đạc, phân tích mẫu khí bao gồm:

  • Đo đạc, phân tích mẫu không khí xung quanh.
  • Đo đạc, phân tích mẫu không khí sản xuất.
  • Đo đạc, phân tích mẫu khí thải.

 

1. Các quy chuẩn quy định

Các thông số phân tích để kiểm tra không khí và khí thải được xác định cụ thể trong các Quy chuẩn sau:

 

Đối với không khí

- QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

 

Đối với khí thải:

- QCVN 02:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế.

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

- QCVN 21:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học.

- QCVN 22:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện.

- QCVN 23:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng.

- QCVN 30:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp.

- QCVN 34:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và một số chất vô cơ.

 

2. Các thông số phân tích:

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết thông số trong mẫu khí được quy định trong các Quy chuẩn hiện hành, bao gồm:

 

Nhóm thông số vật lý:

Bao gồm: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sang, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường, bụi, …

 

Nhóm thông số vô cơ:

Bao gồm: CO, NOx, SO2, CO2, O2, O3, HCl, H2SO4, HF, HCN, HNO3, Cl2, NH3, H2S,

 

Nhóm thông số kim loại:

Bao gồm: Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, Cr(III), Cr(VI), tổng Cr, Hg, Cd, As, Pb, Se, Sb,… 

 

Nhóm thông số hữu cơ:

Bao gồm: Formaldehyd (HCHO), Methyl Ethyl Keton (MEK), Toluen, Xylen, Benzen, Aceton, Methanol, Ethanol, Mercaptan (CH3SH), Phenol, vinyl clorua,...

 

 keyword : phân tích mẫu khí, phan tich mau khi