Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Dịch vụ môi trường > Phân tích môi trường > Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích các loại mẫu bùn theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

Các mẫu bùn Công ty Môi trường Đại Việt đo đạc, phân tích bao gồm : 

  • Đo đạc, phân tích mẫu trầm tích (bùn đáy).
  • Đo đạc, phân tích mẫu bùn thải.

 

1. Các quy chuẩn quy định

Các thông số phân tích để kiểm tra chất lượng trầm tích và bùn thải được xác định cụ thể trong các Quy chuẩn sau:

- QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại.

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

 

 2. Các thông số phân tích:

 Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết thông số trong mẫu bùn được quy định trong các Quy chuẩn hiện hành, bao gồm:

 

Nhóm thông số vật lý:

Bao gồm: Tỷ trọng, độ ẩm,…

 

Nhóm thông số kim loại nặng và chất độc vô cơ:

Bao gồm: Cu, Zn, Ni, Cr(VI), Tổng Cr, Hg, Cd, As, Pb, Se, Ba, Ag, Xyanua,… 

 

Nhóm thông số hữu cơ:

Bao gồm: Tổng Hydrocarbon, Tổng dầu, benzene, Clorbenzen, Toluene, Naptalen, Chlordan, DDD, DDE, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor epoxide, Lindan, PAH, Acenaphten,…..

 

Keyword : phân tích mẫu trầm tích, phân tích mẫu bùn thải, phân tích môi trường