Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Dịch vụ môi trường > Phân tích môi trường > Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng phân tích hầu hết các thông số trong nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước sinh hoạt và nước ăn uống theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích mẫu nước các loại, bao gồm:

  • Đo đạc, phân tích mẫu nước thải.
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước mặt.
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước ngầm.
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước biển ven bờ.
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước sinh hoạt (nước cấp).
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước ăn uống.

 

1. Các quy chuẩn quy định

Các thông số phân tích để kiểm tra chất lượng nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước sinh hoạt và nước ăn uống được xác định cụ thể trong các Quy chuẩn sau:

 

Đối với nước thải

- QCVN 01:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế cao su thiên nhiên.

- QCVN 11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

- QCVN 12:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.

- QCVN 13:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 25:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn.

- QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

- QCVN 29:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.

- QCVN 35:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển.

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

 

Đối với nước mặt, nước ngầm và nước biển ven bờ:

- QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 
- QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- QCVN 10:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ.

 

Đối với nước sinh hoạt và nước ăn uống:

- QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

- QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

 

 2. Các thông số phân tích:

 Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết thông số trong mẫu nước được quy định trong các Quy chuẩn hiện hành, bao gồm:

 

Nhóm thông số vật lý:

Bao gồm: Nhiệt độ, pH, độ màu, mùi, độ đục, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng chất rắn hòa tan (TDS),…

 

Nhóm thông số hữu cơ và dinh dưỡng:

Bao gồm: BOD5, COD, Amoni, Nitrat, Nitrit, TKN, Nitơ hữu cơ, Tổng Nitơ, Photphat, Phophot hữu cơ, Tổng Photpho,….

 

Nhóm thông số kim loại:

Bao gồm: Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, Cr(III), Cr(VI), tổng Cr, Hg, Cd, As, Pb,… 

 

Nhóm thông số hữu cơ gây độc hàm lượng vết:

Bao gồm: Tổng dư lượng thuốc BVTV gốc Clo, Tổng dư lượng thuốc BVTV gốc lân, Phenol, Aldrin+Dieldrin, Endrin, BHC, DDT, Endosunfan (Thiodan), Lindan, Chlordan, Heptachlor, Paration, Malation; 2,4D; 2,4,5T; Paraquat, Alachlor; Aldicarb, , Atrazine, Bentazone, …

 

Nhóm thông số hóa học khác:

Bao gồm: Độ cứng, độ kiềm, Xyanua (CN-), H2S, Sunfua (S2-), Clorua (Cl-), Florua (F-), Sunfat (SO42-), Chất hoạt động bề mặt, Dầu mỡ khoáng, Dầu mỡ động thực vật, Tổng dầu mỡ.

 

Nhóm vi sinh:

Bao gồm: E Coli, Coliform,…

 

Keyword : phân tích mẫu nước, phan tich mau nuoc