Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Tiêu Điểm >>Ban hành thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Ban hành thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Vào ngày 29/9/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Thông tư bao gồm 4 chương và 27 điều quy định về Báo cáo hiện trạng môi trường, Bộ chỉ thị môi trường và Quản lý số liệu quan trắc môi trường. Trong đó:

 

- Báo cáo hiện trạng môi trường gồm 10 điều (từ điều 4 đến điều 13) quy định về Trách nhiệm và thời gian lập báo cáo hiện trạng môi trường; Phương pháp xây dựng báo cáo; Nguồn thông tin phục vụ lập báo cáo; Các đánh giá trong báo cáo; Cấu trúc, nội dung; Trình tự lập báo cáo; Đề xuất, phê duyệt chủ đề báo cáo chuyên đề về môi trường; Tham vấn các bên liên quan về dự thảo báo cáo; Trình, phê duyệt báo cáo; Cung cấp, công khai báo cáo hiện trạng môi trường.

 

- Bộ chỉ thị môi trường gồm 5 điều (từ điều 14 đến điều 18) quy định về Bộ chỉ thị môi trường; Xây dựng bộ chỉ thị; Cập nhật thông tin, số liệu; Quản lý; Sử dụng bộ chỉ thị môi trường.

 

- Quản lý số liệu quan trắc môi trường gồm 6 điều (từ điều 19 đến điều 24) quy định về Số liệu quan trắc; Quản lý số liệu; Chế độ báo cáo số liệu quan trắc; Hình thức báo cáo; Tần suất báo cáo; Lưu trữ, công bố số liệu quan trắc môi trường.

 

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2015. Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT; Thông tư số 09/2009/TT-BTNMT và Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 

Xem chi tiết và tải Thông tư 43/2015/TT-BTNMT tại đây: Thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Theo BTNMT