Tìm hiểu Bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp do Bộ TN&MT ban hành
Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438

Ms Thắm0911406018

Ms Nhung0918001747

Ms Tuyền0916902278

Ms Thảo0918454096

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696

Ms Tiên02633989499

Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Tìm hiểu Bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp do Bộ TN&MT ban hành

Mới đây, một bộ quy chuẩn về đạo đức nghề nghiệp được ban hành bởi Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, bộ quy chuẩn đưa ra những điều lệ, những phương thức về đạo đức nghề nghiệp cho các cán bộ, công viên chức nhà nước nói riêng và mọi người làm trong ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung tuân thủ và làm theo, quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT.

 

      Mới đây, một bộ quy chuẩn về đạo đức nghề nghiệp được ban hành bởi Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, bộ quy chuẩn đưa ra những điều lệ, những phương thức về đạo đức nghề nghiệp cho các cán bộ, công viên chức nhà nước nói riêng và mọi người làm trong ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung tuân thủ và làm theo, quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT.

quy chuẩn đạo đức môi trường

 

         Bộ ra công văn yêu cầu các đơn vị, ban ngành trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức họp nhân viên, đưa thông tin, quán triệt các chuẩn mực chung đưa ra; phát động các phong trào thi đua chuẩn mực đạo đức, tổ chức khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt chủ trương quy chuẩn đạo đức do Bộ ban hành;niêm yết công khai chuẩn mực đạo đức tại vị trí trang trọng của cơ quan để công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đến làm việc được tiếp cận, theo dõi.

 

        Theo Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT, quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT như sau:

 

1. Với Tổ quốc: Trung thành, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2. Với Nhân dân: Gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, hiểu dân, phục vụ Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Với công việc: Hiểu biết, trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước.

3. Với đồng nghiệp: Đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ.

4. Với bản thân: Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có ý thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường cần quyết tâm học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trên.

 

Từ năm 2014 trở về sau, quy chuẩn đạo đức này sẽ được Bộ đưa ra làm tiêu chí đánh giá thi đua, rèn luyện cho nhân viên công chức hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường.

tag: công ty môi trường